مدل های محصولSmall EnterprisesMedium EnterprisesLarge EnterprisesModels

Specs

DSG-1200

DSG-1800

DSG-2200

DSG-2400

DSG-2800

DSG-4200

DSG-4800

DSG-5200


DSG-5800


LAN Ports
6 x
GbE
LAN Ports
6 x
GbE
LAN Ports
8 x
GbE
LAN ports
8 x
GbE
LAN ports
8 x
GbE
LAN ports
8 x
GbE
LAN ports
8x GbE2 x SFP
1GbE
LAN ports
8 x
GbE
LAN ports

4 x
GbE LAN ports

4 x
10G XFP/SFP


Case
1URackmount 1URackmount 1URackmount 1URackmount 1URackmount 2URackmount 2URackmount 2URackmount 2URackmount

RAM
1 GBDDR3 2 GBDDR3 2 GBDDR3 4 GBDDR3 4 GBDDR2 4 GBDDR3 4 GBDDR3 4 GBDDR3 8 GBDDR3

CPU
Intel®
Atom™ D425 Single Core

Intel®
Atom™ D525 Dual Core

Intel®
Pentium® Dual Core

Intel®
Core™ 2 Quad

Corei7

Intel®
Xeon™ 5100

Intel®
Xeon™ 5100

Intel®
Xeon™ 5600

Intel®
Xeon™ 5600


Other

2 x USB
2.0

2 x USB
2.0

2 x USB
2.0

2 x USB
2.0

2 x USB
2.0

2 x USB
2.0

2 x USB
2.0

2 x USB
2.0

2 x USB
2.0


Interfaces

1 x RJ45
Console port

1 x RJ45
Console port

1 x
Expansion slot

1 x RJ45
Console port

1 x
Expansion slot

1 x RJ45
Console port

1 x
Expansion slot

1 x RJ45
Console port

1 x
Expansion slot

1 x RJ45
Console port

1 x
Expansion slot

1 x RJ45
Console port

1 x
Expansion slot

1 x RJ45
Console port

1 x
Expansion slot

1 x RJ45
Console port

1 x
Expansion slot


Firewall Throughput(Mbps)
500

700

900

1,200

2,000

4,000

5,000

7,500

9,000


IPS Throughput(Mbps)
130
180
250

500


750


1,250


2,000


2,500


3,500


AV/AS Throughput
(Mbps)

120

150

180

250

450


750


1,000


1,500


1,700


Concurrent Session
150,000 200,000 300,000

400,000

500,000

800,000

1,200,000


1,500,000


1,800,000


Chassis Dimensions

426 x
238 x 44 mm

426 x
238 x 44 mm

426 x
365 x 44 mm

426 x
365 x 44 mm

426 x
365 x 44 mm

426 x
600 x 88 mm

426 x
600 x 88 mm

430 x
580 x 88 mm

430 x
580 x 88 mm


Power Supply

1 x
100 Watts

1 x
100 Watts

1 x
200 Watts

1 x
200 Watts

1 x
200 Watts

1+1 x
460 Watts

1+1 x
460 Watts

1+1 x
460 Watts

1+1 x
460 Watts

Comments are closed.